ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

 7klasВъншно оценяване и кандидатстване след 7 клас за учебната 2021/2022 година
      

 

 

 

 

 

 Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на НВО, график на дейностите за организацията и провеждането на изпитите за учениците от IV, VII и X клас през учебната 2021/2022 г. - ТУК

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2020/2021 година - ТУК

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2021/ 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование - ТУК

 

  

 

Прием за учебната 2021/2022 година на ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

утвърден със Заповед  №РД-06-276/28.04.2021 г. на началника на РУО – Благоевград

 

 

1. Софтуерни и хардуерни науки с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА английски език

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

         1. Информатика;

         2. Информационни технологии;

  

2. СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 /ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

  

Профилиращи предмети:

          1. Информатика;

          2. Информационни технологии;

                    

3. МатематиЧЕСКИ  ПРОФИЛ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

         1. Математика;

         2. Информатика;

  

4. МАТЕМАТИЧЕСКИ  ПРОФИЛ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 /ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

          1. Математика;

         2. Информатика;

             

5. МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРОФИЛ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

          1. Математика;

          2. Информатика;

             

6. ПРИРОДНИ НАУКИ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

         1. Биология;

         2. Химия;

      
 

     Балообразуването за класиране в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" за всички паралелки е:

 

БАЛ = (НВО БЕЛ) + 3*(НВО Математика) + (оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърната в точки) + (оценката по Математика от свидетелството за основно образование, превърната в точки)

 

максимален бал 500 точки

 

 Превръщане на оценките от свидетелството в точки


 Оценка от свидетелството

Точки

Отличен 6

50

Много добър 5

39

Добър 4

26

Среден 3

15

    

     Компютрите са нашето настояще и бъдеще. Животът е немислим без съвременните информационни технологии, без новите програмни продукти. Общуваме с целия свят във виртуалното пространство, получаваме всякаква информация, непрекъснато се усъвършенстваме чрез компютърните технологии. 

      Как се прилагат информационните технологии в природните науки, ще научите, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Как ще изучавате информационни технологии, приложими в природните науки, трябва да знаете много и  за географията и биологията. Това ще стане, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Сериозен акцент в обучението в ПМГ е изучаването на чужди езици - АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ФРЕНСКИ И РУСКИ.

     Езиковото обучение е приоритетно в ПМГ, защото чуждите езици позволяват свобода в общуването, те са средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора. Езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.

         Учениците на ПМГ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания в областта на природо-научните и хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

     Обучението по специалните предмети се провежда от учители  с висока квалификация. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на ПМГ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

 

ЗАЩО ИЗБИРАМ ДА УЧА В ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. СЕРГЕЙ КОРОЛЬОВ"

В ПМГ има високо квалифицирани преподаватели по всички учебни предмети.

В ПМГ се изучава програмиране и съвременни информационни технологии.

В ПМГ се изучават английски, немски, руски и френски език. Учениците се класират на призови места на олимпиадите по съответните езици, участват в състезания и постигат високи резултати /Кеймбридж, Гьоте институт/.

В ПМГ съществува многообразие от профилиращи предмети: математика, информатика, информационни технологии, биология и химия.

Учениците на ПМГ са първенци в национални и международни състезания по математическа лингвистика.

В ПМГ съществува възможност за развиване на Вашите таланти чрез участия в обучения по Национални програми на МОН, извънкласни дейности и проекти, както и лични изяви в ученически парламент, коледно шоу, ученически „Антинагради", ученическо самоуправление и др.

Възпитаниците на ПМГ се реализират успешно във всички университети в България и чужбина и остават приятели за цял живот!