ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

 7klasВъншно оценяване и кандидатстване след 7 клас за учебната 2018/2019 година
      

 

 

 

 

 

 

Компютрите са нашето настояще и бъдеще. Животът е немислим без съвременните информационни технологии, без новите програмни продукти. Общуваме с целия свят във виртуалното пространство, получаваме всякаква информация, непрекъснато се усъвършенстваме чрез компютърните технологии.

 

Утвърден прием за учебната 2018/2019 година на пмг "акад. сергей корольов"

съгласно заповед РД-06-384/30.03.2018 г.


1. Софтуерни и хардуерни науки с английски език

/две паралелки/

 

Профилиращи предмети:

         1. Информатика;

         2. Информационни технологии;

               
        

2. МатематиЧЕСКИ  ПРОФИЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

/ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ/

 

Профилиращи предмети:

         1. Математика;

         2. Информатика;

               

3. МатематиЧЕСКИ ПРОФИЛ С НЕМСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

          1. Математика;

          2. Информатика;

             

4. ПРИРОДНИ НАУКИ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

/ЕДНА ПАРАЛЕЛКА/

 

Профилиращи предмети:

         1. Биология;

         2. Химия;

      

         Балообразуването за прием в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" за всички паралелки е утроената оценка от Националното външно оценяване (НВО) по математика + оценката от НВО по Български език и литература (БЕЛ) + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен 7-ми клас.

 

      Как се прилагат информационните технологии в природните науки, ще научите, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Как ще изучавате информационни технологии, приложими в природните науки, трябва да знаете много и  за географията и биологията. Това ще стане, като кандидатствате в ПМГ!!!

     Сериозен акцент в обучението в ПМГ е изучаването на чужди езици - АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ.

     Езиковото обучение е приоритетно в ПМГ, защото чуждите езици позволяват свобода в общуването, те са средство за нови възможности, за нови приятели по света, за запознаване с други култури и разширяване на кръгозора. Езиковите умения повишават самочувствието и са предпоставка за успешна кариера.

          Обучението по специалните предмети се провежда от учители  с висока квалификация. Обучението по хуманитарните предмети също е на много високо ниво. Учениците на ПМГ се представят отлично на национални и международни олимпиади и състезания не само в областта на природо-научните дисциплини, но също и в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

ЗАЩО ИЗБИРАМ ДА УЧА В ПРИРОДО - МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. С. П. КОРОЛЬОВ"

·      В ПМГ се изучават съвременни информационни технологии и актуални програмни продукти;

·      В ПМГ има висококвалифицирани преподаватели по всички учебни дисциплини;

·      В ПМГ се изучават английски и немски като профилиращи предмети, а като втори чужд език - руски, английски и немски. Учениците се класират на призови места на олимпиадите по съответните езици, участват в състезания и постигат високи резултати / Кеймбридж, Гьоте институт/;

·      В ПМГ съществува многообразие от профилиращи предмети:математика, информатика, информационни технологии, биология, химия, физика и география;

·      В ПМГ профилиращ предмет е български език и литература, което предполага отлична подготовка за Държавния зралостен изпит;

·      Учениците на ПМГ са първенци в национални и международни състезания по математическа лингвистика.

·      В ПМГ съществува възможност за развиване на Вашите таланти чрез извънкласни дейности, работа по проекти - ученически парламент, Коледно шоу, ученически „Антинагради", седмици на всички КОО, Ученическо самоуправление и др.;

·      Възпитаниците на ПМГ се реализират успешно във всички университети в България и чужбина и остават приятели за цял живот!

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. - ТУК