след 4 клас

 Регламент за прием на ученици

 в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград след

 завършен IV клас за учебната 2017/2018г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 Чл. 1. (1) С тoзи регламент се определят редът и условията за Държавния план-прием в V клас в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" за учебната 2018/2019 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование..
Чл. 2. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.
Чл. 3. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

  II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

 Чл. 4. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ „Акад. Сергей Корольов" има всеки ученик, който:
1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;
(2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил на поне две от състезанията по чл. 5 точка 1.
Чл. 5. (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:
1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018 г.;
2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру" – 17.03.2018 г.;
3. Пролетни математически състезания за ученици – 31.03.2018 г.;
4. Математическо състезание „Питагор" за ученици от IV клас – 28.04.2018 г.;
(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ПМГ „Акад. Сергей Корольов".

III. БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 Чл. 6. (1) Балът за класиране се образува от:
1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
2. успеха, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети, изучавани в задължителни и избираеми учебни часове от удостоверението за завършен начален етап на основно образование, превърнат в точки;
3. броя на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.5, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.8.
(2) Оценките от ал.2, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Чл. 7. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.6, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.
Чл. 8. (1) Коефициентите за посочените в чл.5, ал.1 състезания са:
1. областен кръг на олимпиадата по математика – 315/Rmax;
2. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру" – 180/Rmax;
3. Пролетни математически състезания за ученици IV – VIII клас, 315/Rmax;
4. математическо състезание „Питагор" за ученици от IV клас – 280/Rmax;
(2) Rmax за всички състезания по ал.1 е максималният брой точки, който може да бъде постигнат според регламента на съответното състезание.
(3) Точките, които се получават по чл.8, са с точност 0,01.
Чл. 9. В класирането за прием участват ученици, които са:
1. подали заявление до директора на ПМГ „Акад. Сергей Корольов"– Благоевград, в което са посочили своето желание;
2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;
3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
4. представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.
Чл.10. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.
Чл.11. В случай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, и с броя им се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.1.
Чл. 12. Ако след класирането по чл. 11 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.4.
Чл. 13. Ако след класирането по чл. 12 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.3.
Чл. 14. Ако след класирането по чл. 13 все още се надхвърля утвърденият държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по точките от състезанието по чл. 5, ал.1, т.2.
Чл. 15. При прилагане на чл.11, чл.12, чл.13 или чл.14 точките от състезание, на което ученикът не е участвал, се приемат 0 (нула) точки.
Чл. 16. Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием може да се приемат:
(1) Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговаря на условията по чл.4.
(2) Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл. 4.
Чл. 17. Дейностите по приемането на документи, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
Чл. 18. Приемът се извършва до 15 юли 2018 г.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет от 22.11.2017 г. и е съгласуван с Обществения съвет.

 Забележка: Обявените в чл.5 състезания ще се проведат в сградата на ПМГ „Акад. Сергей Корольов", като в сайта ще бъде обявен срок за записване за всяко от тях.