• A-
  • A
  • A+

ПМГ "Акад. С. П. Корольов" - 40 ГОДИНИ

  ТРАДИЦИЯ, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

ПМГ навърши 40 години – достатъчно време за създаването на здрава и жизнена традиция, която дава основание училището да се утвърди като водещо учебно заведение в града и региона с безспорен авторитет и престиж.

Авторитет и престиж, които се градят бавно, трудно, с приемственост и уважение между поколения ръководители, учители, ученици.

Началото се поставя в далечната 1972 год., когато по предложение на ОНС – Благоевград, МНП разрешава прием чрез конкурсен изпит по математика на 3 паралелки 8 клас с разширено изучаване на математика към ПГ „Кирил и Методий“.

На 1.09.1973 год. се учредява ново средно учебно заведение в Благоевград с 6 математически паралелки и 169 ученици – бъдещата Математическа гимназия.

На 15 септември новото учебно заведение започва занятия в сградата на ПГ „Кирил и Методий“ Благоевград.

Започва трудното начало на едно ново духовно, просветно, образователно средище в Благоевградска област, за овладяване на знания, творчески търсения на всеки свързал своята съдба с училището.

На 7 ноември 1974 год. с указ на Държавния съвет гимназията приема за свой патрон името на Сергей Павлович Корольов – руски учен и конструктор, основоположник на практическата космонавтика в света, чийто живот е пример за непрекъснато творческо научно търсене на идеи и решения и полет на разума в необятните простори на духа.

Името на училището насочва, вдъхновява, задължава.

И все пак  началото се свързва и с първия директор на МГ – Тодор Чимев. Личност, която се впусна в упорити търсения за издигане авторитета на гимназията и утвърди морални ценности като колегиалност, дисциплина, всеотдайност, които се следват и сега с амбиция и стремеж към себераздаване. Със своя пример Тодор Чимев продължи да бъде част от духовния елит на Благоевград.

Пътят към утвърждаване и израстване на училището продължават и следващите директори – Виктор Асийски и Христо Иванов, също изключителни личности, които дават пример  за честност, скромност и отдаденост на работата си.

 Амбициозни са намеренията и на първия учителски колектив, с много дух и плам в сърцата.

1.Вера Цонева – български език и литература

2.Лора Копралева – български език и литература

3.Мария Причкапова  - руски език

4.Елисавета Коджабашева – английски език

5.Елена Атанасова – математика

6.Славчо Миленков – математика

7.Виктория Петрова – физика

8.Пейчо Пейчев – химия

9.Зоя Ангелова – история

10.Севда Стоянова – география

11.Благой Ангелов – Физическо възпитание

12.Надежда Месьова – пеене

Неоценим е приносът и на първия заместник директор – Виктория Варламова, която създава и летописа на училището, страниците на които въвеждат в големия и малък свят на ПМГ.

Живата история на гимназията е и Катя Шопова – секретар- касиер от създаването на гимназията до днес.

През учебната 1975/1976 г. в гимназията вече се обучават 365 ученици в 13 паралелки: 3, – 8 клас; 4, – 9 клас; 3, – 10 клас; 3 – 11 клас. Същата учебна година МГ сформира свой собствен библиотечен фонд с около 500 тома художествена и научна литература.

През учебната 1984/1985 г. гимназията се разширява с 1 паралелка профил физика.

През 1988 г. се приемат 2 паралелки 6 клас и се въвежда подготвителен клас с разширено изучаване на английски език.

През 1990 г. са разкрити по една профилирана паралелка химия и биология.

През 1992 г. гимназията се преобразува в природо- математическа  с разширено изучаване на английски и немски език и във всички профили се въвежда обучение по информатика. Завършилите ученици получават диплома, в която към профилиращите предмети се добавят  засилено обучение по чужд език (английски/немски) и информатика.

От 1998 г. директор на ПМГ е д-р Татяна Ядкова.

 В ПМГ“Акад. С. П. Корольов“ се приемат ученици от цялата страна. Срокът на гимназиалния курс на обучение е 5 години и протича на 3 етапа.

Първи етап – 8 клас(изучаване на английски или немски език и въвеждане на профилирани дисциплини).

Втори етап – 9 - 11 клас (Фундаментална подготовка с изучване на общообразователни дисциплини и засилване на профилиращото обучение).

Трети етап – 12 клас (задълбочаване на профилиращото обучение).

Завършващите ученици получават диплома за завършено средно образование и удостоверение за компютърна грамотност с изучаваните теми и хорариум часове по информатика и информационни технологии.

Училището разполага с 8 компютърни кабинета, кабинети по химия, физика и биология, модерен физкултурен салон и библиотека с над 6200 тома, компютри с интернет и принтер.

Сега  учениците в ПМГ са 862, разпределени в 32 паралелки от 5 до 12 клас.

Винаги в крак с времето, гимназията търси и намира решения за разширяване на профилираната подготовка на своите ученици.

През 2012/2013 учебна година е направен прием на 4 паралелки природо- математически профил: 1 – Информатика с английски език, 2 – Математика с английски език, 1 – Биология с английски език и 2 паралелки технологичен профил: 1 – Информационни технологии с английски език, 1 – 0,5 Информационни технологии с английски език и 0,5 Информационни технологии с немски език.

Учителският колектив е приемник на традициите и ценностите, които създават нашите прдшественици. Поклон и Благодарност за колегиалното отношение, човечност и висок професионализъм за Пейчо Пейчев, Мария Пейчева, Елисавета Коджабашева,  Виктория Петрова, Зоя Ангелова, Благой Ангелов, Славка Плевнелиева, Елена Атанасова, Вера Цонева, Янка Алексиева и много други наши уважавани колеги и отлични учители.

Сега в училище работят 64 всеотдайни учители с висока професионална  квалификация: 2 с I,  9 с II,  2 с III,  5 с IV и 19 с V квалификационна степен. За високите си професионални постижения и реализация на учениците си, голяма част от учителите са получили престижни награди.

Носители на награда „Неофит Рилски“ са: настоящият директор на ПМГ д-р Татяна Ядкова, Вася Евтимова- учител по биология , Христина Василева- учител по информатика, Илонка Каракичева - учител по химия , носител на  награда „Иван Рилски“ – Красимир Стоянов-учител по информатика.

Добър пример за приемственост е фактът, че много от младите колеги са възпитаници на гимназията.

С такъв учителски колектив ПМГ уверено се изправя пред предизвикателствата на времето.

Усърдието, всеотдайността и амбицията на всички учители и ръководители създават личности с изразена гражданска позиция, бъдещи професионалисти, високо ценени у нас и в чужбина, носещи духа на Природо- математическа гимназия.

В ПМГ през изминалите 40 години са се дипломирали над 4993 младежи и девойки достойно реализирали се в живота. Над 98% от завършващите  възпитаници на гимназията продължават образованието си във висши учебни заведения в България и чужбина.  

 ПМГ – АТМОСФЕРА И ДУХ

 Богатството на училището са неговите възпитаници с красотата на младостта си, с неспирните си търсения, водени от  девиза „Навсякъде и винаги сред първите“.

В гимназията се разгръща богата извънкласна дейност. През годините се създават и изявяват: хорът и ученическата духова музика с ръководител Румен Благоев и приемникът му Велизар Балевски; театрално студио с ръководител Ламбушка Гоцева и нейният приемник  Павлин Славов.

Многобройни литературни конкурси, чествания на исторически събития, математически конкурси и състезания, олимпиади отразяват ученическите постижения и  творчество.

Традиция стана провеждането на Седмицата на методическите обединения ,която е изпълнена с изяви на ученици и учители.

Изключително високи и многобройни са и спортните изяви на отборите по баскетбол, волейбол, плуване – Александър Илков (републикански шампион по брус 1993 г.), тенис, футбол, шах  и др. в училището.

В памет на първия директор на ПМГ стартира и се утвърди математическо състезание „Тодор Чимев“, което привлича ученици от цялата област.

Юбилейно за 25, - 30, - 35 годишнини се издават училищни вестници.

През 1998 г. в гимназията се създава и ползва с голямо доверие и авторитет Ученически парламент – една от първите структури на ученическо самоуправление в региона. Парламентът се състои от 90 представители. Ръководи се от Управителен съвет, в който членуват 5 ученици от 8 до 12 клас  и Съвет на говорителите, състоящ се от 30 ученици. Ученическият парламент представлява и защитава интересите  на учениците от ПМГ пред Педагогическия съвет, РИО, МОМН и работи за повишаване културното и образователното равнище на учениците. Членовете му участват в национални и международни проекти в различни области на общественото развитие като комуникации, самоуправление, защита правата на човека, дебатиране и лидерски умения към различни фондации. По инициатива на Парламента и с подкрепата на ръководството ежегодно се провежда Ден на ученическото самоуправление.

Всяка година за Коледа УП организира традиционно шоу, с много настроение и смях учениците изпращат старата и посрещат новата година. В края на м. май в чест на абитуриентите се провежда ученическо шоу „Антинагради“ – запазена марка на училището.

С поглед в бъдещето училището работи по проекти и програми, финансирани от Европейски съюз: „Програма – учене през целия живот“, национална програма “Училище без отсъствия“, проект „ Квалификация на педагогическите специалисти“, проект за реализиране на спортносъстезателния календар, проект „УСПЕХ“. Много ученици с разностранни интереси са включени в разнообразни форми за развитие на техните индивидуални способности: клуб по математическа лингвистика, математически клубове, клуб по сексуално и репродуктивно здраве, клубове по компютърен дизайн, мултимедийни клипове, занимателна география, фотография, фантастика , театрално студио, музикален свят, религиозна толерантност, дискусионен клуб „Аз мога да бъда успешен“.

От особена важност за изявите на учениците на олимпиади е работата по проект „С грижа за всеки ученик“ - с 9 направления : математическа лингвистика, информатика, ИТ, физика , философия, история, БЕЛ, биология и химия.  

В ПМГ се изучават интензивно английски и немски език, както и руски, и френски като втори чужд език.

Гимназията ни е един от първите членове на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, в която членуват едни от най- елитните училища в страната. Ежегодно се организира национално състезание между тези училища. Две поредни години ПМГ“Акад. С.П. Корольов“ получава купата за най- добре представило се училище на това състезание в конкуренция с още 70  училища – членове на Асоциацията.

Можем да се похвалим и с участието на наши ученици в международни проекти на английски, немски и руски език по програмите „Младежта в действие“ и „Коменски“. В тази връзка те са били на международни лагери в Зоненберг, Долна Саксония, Брауншвайг, Остероде и Кьолн, Германия, участвали са в международни видеоконференции с ученици от Канарските острови, Испания и Франция.

Страниците на летописните книги са изпълнени с много имена на изявени ученици в различни области на знанието и творчеството. По пътя на високите постижения те са водени от своите учители в дух на победители.

Призови места учениците на ПМГ заемат не само на национални, но и на международни изяви.

Славка Пешова – 2 място на олимпиада по химия 1989 г. във Вилнюс, Литва.

Явор Николов – бронзов медалист и Александър Георгиев – 1 място на световната олимпиада по химия 1991 г. в  Лодз, Полша  – ¾ от Националния отбор е от ПМГ – Благоевград.

Емилия Белемезова – световна олимпиада по химия 1995 г. в Москва Русия, 1996 г. в Китай.

Фиданка Бачева – световна олимпиада по философия 1996 г. в Турция.

Костадин Касапов – световна олимпиада по химия 1997 г. в Монреал Канада.

Анна Христова – световна олимпиада по руски език 1998 г. в Москва Русия.

Филип Шушков – световна олимпиада по химия 2001 г. в Бомбай, бронзов медалист  2002 г. в Холандия

Иван Хаджийски – 5 място на световна олимпиада по биология 2002 г. в Латвия.

Веско Гаврилов – световна олимпиада по химия 2003 в Гърция.

Силвия Горанова – световна олимпиада по биология 2003 г. в Минск, Беларус.

Ралица Маркова – първа световна олимпиада по математическа лингвистика 2003 г. в Слънчев бряг България, 1 място на световна олимпиада по математическа лингвистика 2004 г. в Русия.

Йордан Механджийски – сребърен медал на световна олимпиада по теоретична и математическа лингвистика 2006 г. в Тарту Естония, бронзов медалист 2007 г. в Петербург Русия, 2008 в Слънчев бряг България, 2009 г. в Полша. 

Дина Трайкова – световна олимпиада по математическа лингвистика 2010 г. в Швеция.

Димитрина Златкова – световна олимпиада по математическа лингвистика 2011 г. в САЩ.

Ивайло Димитров – международно състезание по география и икономика 2011 г. в Индия.

Мария Лазарова – световна олимпиада по математическа лингвистика 2012 г. в Петербург Русия.

Мелания Бербатова – световна олимпиада по математическа лингвистика 2012 г. в Петербург Русия.

Училището изгражда личности с активна гражданска позиция. По покана на българския евродепутат Мария Габриен през месец ноември 2012 г. европейския парламент в Брюксел посещава Алекс Христов, чиято дейност в сферата против наркотиците е пример и път за ролята на младите хора в обществото.

Летописът е запечатал и три вълнуващи  срещи на учители и ученици с дъщерята на Сергей Корольов Наталия Сергеевна и внучката - Марина Корольова през 1982, 1987 и 2011 година.

В почетната книга на училището са оставили автографи и поздравления:

Българските космонавти Георги Иванов и Александър Александров, Павел Попович, Алексей Леонов, Макаров, Виталии Севастиянов – съветски космонавти, Нгуен Ван Хосу – виетнамски инженер конструктор на космически кораби, Борис Вапцаров, Христо Бараковски и други известни личности.

 През  изминалите години гимназията са завършили  голяма част от видните граждани на Благоевград. Гордост на училището са и много известни компютърни специалисти, юристи, инженери, лекари, архитекти, журналисти, политици, артисти в България и чужбина.:

Голяма чест за ПМГ е, че сегашният президент на България -  Росен Плевнелиев, е учил в нашето училище.

Тодор Хрулев, Георги Дудаклиев, Петър Топалов, Катя Митева, Людмил Витанов, сегашният кмет на Благоевград – Атанас Камбитов, Ивайло Златанов- началник на РИО –Благоевград и др.

Така Природо- математическа гимназия продължава пътя си като храм на мисълта и духа.