• A-
  • A
  • A+

Ученически стипендии

ПРАВИЛА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ
в ПМГ „Акад. С. П. Корольов" съгласно ПМС 328 от 21.12.2017

Комисията, назначена със Заповед РД- 08- 79/12.10.2017г. на директора на ПМГ, предлага да бъдат утвърдени за втори учебен срок на учебната 2017/2018г.:

I. Видове стипендии

1. В ПМГ „Акад. С. П. Корольов" да се раздават следните видове стипендии – месечни и еднократни.
1.1. До 170 броя месечни стипендии за постигнати високи образователни резултати по време на обучението, в размер на 35лв. на месец до края на учебната година.
1.2. До 90 бр. месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование в размер на 25лв. на месец до края на учебната година.
1.3. Месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания и сираци (ученици без родител/и) в размер на 25лв. до края на учебната годината.
1.4. До 5 еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната и извънкласна училищна дейност в размер на 100лв.
2. По предложение на комисията за разглеждане и класиране на подадените документи до 10% от стипендиите по т. 1.2. могат да бъдат за покриване на определени разходи на ученика и се получават срещу разходни документи за определената цел.
3. За стипендиите по т. 1.4. се кандидатства по предложение на класния ръководител при класиране на ученика на призово място на областно и национално състезание, организирани от МОН.

II. Критерии за класиране и документи за подаване

4. За месечна стипендия за постигнати високи образователни резултати по време на обучението се кандидатства със заявление–декларация, попълнена и подписана от ученика, родител или настойник и класният ръководител, удостоверяващ успеха от първия учебен срок на учебната 2017-2018 година, който трябва да е минимално отличен 5.50. Класирането се извършва според успеха до запълване на броя на стипендиите, указан в чл. 1.1.
5. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование се кандидатства със:
5.1. Заявление–декларация, попълнена и подписана от ученика, родител или настойник и класният ръководител, удостоверяващ успеха от първия учебен срок на 2017-2018 учебна година, който трябва да е минимално много добър 4.50 и документи за средния месечен доход на член от семейството през последните шест месеца (август 2017-януари 2018г.), който не бива да надвишава 468 лв.
5.2. Документи, удостоверяващи дохода на членовете на семейството са за доходите имащи месечен характер – по трудови и извънтрудови договори, пенсии (без добавки за чужда помощ за лицата с увреждания), стипендии (различни от получаваните по ПМС 33), наеми, присъдени издръжки, детски добавки и помощи за отглеждане на деца, помощи за безработни и социални помощи (без еднократните).
5.3. За членове на семейството се считат баща, майка (или човекът с когото живеят на съпружески начала без брак) и всички техни непълнолетни и нетрудоспособни братя и сестри.
5.4. Класирането се извършва според дохода до запълване на броя на стипендиите указан в чл. 1.2.
6. За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания и ученици без родители се кандидатства със заявление–декларация, попълнена и подписана от ученика и класният ръководител и приложен еднократно документ, удостоверяващ съответната причина, при първото кандидатстване за този вид стипендия. Тази стипендия се отпуска от месеца, следващ настъпилото събитие, заради която тя се получава.
7. За еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната и извънкласна училищна дейност се кандидатства със заявление–декларация, попълнена и подписана от ученика, родител (настойник) и класният ръководител и документ, удостоверяващ класирането на ученика в съответната изява. Общата сума за тези стипендии не бива да надвишава 5% от размера на средствата за стипендии за периода.

III. Срокове за подаване на документи и разглеждането им от комисията

8. Документите за кандидатстване за съответните видове стипендии подават ученици от 8, 9, 10, 11 и 12 клас за 2017/18г. в двуседмичен срок (до 16.03.2018г.), от утвърждаването на тези правила от директора на ПМГ.
9. Комисията разглежда, класира всички подадени документи в триседмичен срок и предлага на директора списък на стипендиантите за втория учебен срок на 2017/2018г.
10. Учениците губят право на стипендия от момента на налагане на наказание, гласувано от ПС, докато то отпадне.
11. Учениците губят право на стипендия за времето, през което получават такава по чл. 11 от Наредбата за условията и реда на осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
12. При отпускане на стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, средствата получени до момента се възстановяват от родителя или ученика (ако е пълнолетен).
13. Учениците, с право на стипендии по чл. 1.3., при класиране за стипендия и по чл. 1.1, за постигнати образователни резултати, имат право да получат 50 на сто от размера ù.
14. На ученици, класирани за стипендии по чл. 1.1. и 1.2., се изплаща тази с по-голям размер.

Забележка: Декларацията за кандидатстване за стипендии се сваля от тук и тук, попълва се и се дава на класния ръководител.

Правила за определяне на ученически стипендии за ученици от 8. и 9. клас в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" - ТУК