• A-
  • A
  • A+

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. С. П. КОРОЛЬОВ"

Благоевград

Утвърждавам:
                       /Н. Каращранов/

ПРАВИЛНИК

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правилникът има за цел да конкретизира задълженията на ученици, преподаватели и служители при работа в компютърните кабинети и здравно-хигиенните изисквания.

2. Правилникът се издава в съответствие с училищния правилник, Наредба №9 от 28.05.1994г. на МЗ, Закона за защита на личните данни, Правилник за правни и етични аспекти при работа с информационни технологии, Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището и на основание съществуващата нормативна уредба в образователната система.

3. Настоящият правилник се приема на заседание на Педагогическия съвет и се утвърждава от директора на ПМГ.

4. Указания за прилагане на правилника се дават от училищното ръководство.

5. Спазването на този правилник е задължително за всички, които се обучават или провеждат обучение в компютърните кабинети.

6. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от училищното ръководство.

 

ІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Учебните компютърни кабинети трябва да отговарят на санитарно-хигиенните норми и изисквания за помещения, обзавеждане, технически средства и фактори на работната среда.

2. Учениците които имат късогледство с минус 6 и повече диоптри се обучават само след писмено съгласие на родителите и лекарско разрешение.

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Преподавателя е длъжен да запознае обучаваните от него ученици с изискванията на техниката за безопасност.

Преподавателят е длъжен да проведе инструктаж срещу подпис на учениците.

Инструктажът се провежда за нормите и хигиенните правила при работа с персонални компютри,както и за правните и етични аспекти при работа с информационни технологии и за вредните последствия от продължителни занимания и компютърни игри.

Преподавателят носи цялата отговорност по опазване и съхранение на техниката в компютърната зала.

Ако по време на учебните занятия възникне повреда или каквато и да била неизправност,преподавателя е длъжен незабавно да съобщи на училищното ръководство.

Преподавателят е длъжен да провежда курса на обучение по предварително утвърдена учебна програма.

Провежда обучението задължително при спазване на изискванията към техническите средства – т.V от Приложение № 1 на цитираната Наредба №9 на МЗ.

Длъжен и да отразява в тетрадка състоянието на техниката в компютърната зала след всяко проведено учебно занятие (ако е възникнала повреда).

След приключване на учебните занятия е длъжен:

-       да провери работното състояние на наличната техника;

-       да провери дали всеки компютър е изключен;

-       да затвори всички прозорци;

-       да заключи вратите на компютърната зала.

10. Осъществява контрол по спазването на правните и етични норми и хигиенните правила на учениците по време на занятията.

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА

1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавателя.

2. Всяко работно место в компютърния кабинет е номерирано и постоянно за работещите на него ученици по време на курса на обучение.

3. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за инструктаж, че са запознати с техниката на безопасност и правните и етични норми в компютърните кабинети .

4. Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието на хардуера и софтуера на своето работно място. При увреждане на компютрите или друга училищна собственост щетите се възстановяват от нарушителите, а при неустановяване на виновни лица – от всички ученици, ползващи работното място.

5. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от преподавателя.

6. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на необходимата последователност.

7. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди.

8. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да отговаря на следните изисквания: разстояние между очи и екран 0,50-0,70м разстояние между очи и клавиатура 0,45-0,50м.

9. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за лични нужди.

10. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение на преподавателя.

11. Забранява се използването на лични носители на информация – дискети, дискове, флаш памет и др. от обучаваните.

12. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки и инвентарните номера поставени върху компютърните кутии.

13. Забранява се отварянето и разкомплектоването на компютърните системи.

14. Забранява се промяна на направените настройки на компютърните системи.

15. Забранява се инсталирането или копирането на програмни продукти без разрешение на преподавателя.

16. Да не се мести компютъра и неговите части, да не се теглят и огъват кабелите, да не се изключват или свързват от учениците периферните устройства.

17. Да не се удря грубо по клавиатурата и бутоните на мишката.

18. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните кабинети.

19. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда или неизправност, длъжен е да съобщи незабавно на преподавателя.

20. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на монитора и др.) да се уведоми преподавателя.

21. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да изключат компютрите и оставят подредено и чисто работното си място.

22. При неспазване на изискванията по т.4 от настоящия правилник, както и при занимания с компютърни игри и софтуер различен от изучавания, ученикът се наказва съгласно действащия правилник за вътрешния ред в гимназията.

23. В края на часа компютрите да се оставят в режим, указан от преподавателя.

 

V. ПРАВНИ И ЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ РАБОТА С ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ

1. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само с образователни цели.

2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.

3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота, служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.

4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и учители, без предварително съгласие на съответното лице.

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в Интернет, освен след съгласието на родителите.

6. Учениците са длъжни незабавно да информират преподавателя, когато попаднат на материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

7. Учениците не трябва да изпращат или отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични.

8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получени от непознат подател.

9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения.

10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.

11. Забранява се използването на чуждо потребителско име и парола.

12. Учениците не трябва да предоставят неверни данни за себе си.

13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права.

14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

15. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата, трябва да отговарят на международния Интернет етикет.

С Правилника са запознати всички учители по информатика и ИТ от ПМГ.

 

18.09.2017г.                                                 Изготвил:

Благоевград                                                           /инж. К. Стоянов/