І. Обща информация 

Учителите към методическо обединение - природни науки в ПМГ “Акад. С. П. Корольов” гр. Благоевград са осем на брой

Биология и здравно образование:

Вася Евтимова – старши учител с ІІ – ри клас квалификация

Василка Ангелова – старши учител с V –ти клас  квалификация

Галя Искрева  - старши учител 

 

Физика и астрономия:

Ирина Андонова – главен учител  с V –ти клас  квалификация

 

Химия и опазване на околната среда:

Илонка Каракичева - старши учител с ІІ – ри клас квалификация

Гергана Шопова - старши учител с ІІ – ри клас квалификация

Александра Шекерлийска - старши учител с ІІІ – ти клас квалификация.

 

ІI. Цел:

 

Оптимизиране на учебното съдържание по физика, химия, биология и използване на подходящи методи на педагогическо взаимодействие между учител и ученик с цел придобиване от учениците на система от знания ( по физически, химични и биологични) и общологически умения, както и формиране на ценностни качества, методи на познаване, позволяващи на учениците да проявят активна гражданска позиция и творчески подход при разрешение на възникнали проблеми.

 

ІІI. Основни задачи:

 

1.Формиране и усъвършенстване на уменията на учениците да анализират, сравняват и провеждат експерименти, да предвиждат резултатите от тях, дао решават логически и изчислителни задачи.

2.Развиване на познавателните способности на учениците и изграждане у тях на определен стил на мислене чрез разкриване на причинно-следствени връзки между изучаваните свойства на физичните, биологичните и химчните обекти и чрез решаване на разнообразни по вид физични,  химични и биологични задачи

3.Усъвършенстване на умението за прилагане на знания в нови ситуации от учениците, както и стимулиране у тях на желание за самостоятелно получаване на такива.

4.Формиране на научен светоглед, съвременна информация и организирана култура, необходими за адекватно поведение в глобализиращия се свят.

5.Формиране на умения у учениците за прилагането на знания от други предмети при разкриване същността и особеностите на процеси и явления, при изучаването на свойствата на веществата.

6.Формиране на умения за здравословен и природосъобразен начин на живот.

7.Възпитаване на активна гражданска позиция към екологичните проблеми, възникващи в развитието на съвременното технологично – информационнно общество.

8.Развиване на интереса на учениците км природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща професинолна реализация.

9.Конструктивно отношение към културните различия в демократичното общество.

Утвърждаване на културна толерантност, сътрудничество и ненасилие в учениците.

В ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ обучението по природни науки е разделено на две форми – задължителна подготовка и профилирана подготовка. По този начин учениците получават  задълбочени познания в областите биология, химия и физика.

Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдещата професионална реализация.

Наши ученици благодарение на придобитите знания по природни науки са лекари в Германия, Англия и България; учат електроника в Хонконг и ядрена физика в Америка.

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива.

Екипа от преподаватели е високо квалифициран.  

 

 

Награда за отлично представяне в международен детски фестивал - ТУК

39 национална олимпиада по биология и здравно образование - ТУК

Седмица на природните науки в ПМГ - ТУК

Национална олимпиада по физика - ТУК

От Галилей до Церн - ТУК