• A-
  • A
  • A+

Обществени науки

          

Катедра История и цивилизация към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

        ob-nauki  

Катедра История и цивилизация към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

 С огромно чувство за отговорност към проблемите на съвременното общество, те работят за формирането на активна гражданска позиция, политическа грамотност и култура у младите хора. Чрез  възпитанието на общочовешки и демократични ценности, провокирането на отношение и ангажираност към обществените и политически проблеми, ги прави  съпричастни към актуалните въпроси на днешния ден.

 Преподавателите в катедрата са завършили висшето си образование – степен Магистър в СУ”Св Климент Охридски” с отличен успех.

 Пиринка Спасова е учител в ПМГ от 1981г, защитила ІІ клас на професионална квалификация, „старши учител”, базов учител към Правно-исторически факултут на ЮЗУ „Неофит Рилски”

 Елена Смилкова е учител в ПМГ от 1996г, „старши учител”, базов учител към Правно-исторически факултeт на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

 Преподавателите в катедрата са единни в позицията си, че основната цел в тяхната професионална работа е да провокират учиниците към осмисляне на миналото и съвременността, към изграждането на самостоятелно позиция и аргументираното й защитаване. Ето защо преподаването на историята е ориентирано към анализиране на проблемите, организиране на дискусии, изработване на есета и научни проекти. В резултат като тенденция се отбелязва нарастващия авторитет и интерес от страна на учениците към хуманитарните предмети, въпреки че профила на училището са природно-математическия цикъл от учебни дисциплини. Нашите възпитаници успешно професионално се реализират като юристи, журналисти, общественици, политици и учители.

 През последните пет години специален акцент в работата ни е подготовка на учениците за Националната олимпиада по История и цивилизация. И тук нашите възпитаници заемат челни места на областни и национални кръгове. През 2012-2013г катедра История спечели проект към МОН „С грижа за всеки ученик” и тази година работи за подготовката на учениците от 12 клас за Национална олимпиада по история и цивилизация. Огромен интерес и участие предизвикаха проведените актуалните в национален и европейски аспект   дискусии: „Кръгла маса: ”Национализмът – антитеза на глобализма” и „Фашизмът: минало или съвременност”. Преподавателите организират програми с чествания на значими годишнини чрез шествия, викторини, изложби, конкурси за есета, презентации, възстановки на исторически събития. Особен интерес предизвикват организираните срещи с изявени български историци.Учениците от ПМГ участват във всички мероприятия организирани от община Благоевград свързани с честванията на 100-годишнините от Независимостта на България и от Освобождението на Горна Джумая.

 От 1995г ПМГ е базово училище към Правно-исторически факултет на ЮЗУ и осъществява подготовката на студенти за бъдещи учители. Това създава условия за връзка между различните степени в образователната система чрез контакта ученици-учители-студенти-преподаватели.

 Гарантираме на нашите ученици интересни и полезни срещи с историята и настоящето!

 

Катедра Философски дисциплини към ПМГ е представена от преподаватели, изцяло отдадени на професията си. С голяма отговорност и амбиция те работят за издигане авторитета на хуманитаристиката в училище с природонаучен профил.

Вася Велкова е магистър по философия и социология от СУ„Св.Климент Охридски”. Преподавала е в ПМГ през учебната 1980-1981г. Има докторантура по философия. Отново е назначена като учител в гимназията през 1994г., а от 2010 г. е  „старши учител”. От 1997г. е с І ПКС за успешните изяви на нейни ученици на Националната и на Международната олимпиада по философия в Истанбул.

Павлин Славов работи в ПМГ от 2005г. Бакалавър по „Философия” със специализация „Теология” от ЮЗУ – Благоевград. Магистър по „Социология” със специализация „Социология и антропология на религиите” от същия университет. П.Славов има трета ПКС.

Стремежът на двамата преподаватели е учениците им да разберат, че философията не е някакво абстрактно и безполезно говорене за нещата, а сериозен опит за осмисляне на собственото съществуване, да почувстват онзи дух на творчество и свобода в нея, който те запленява завинаги и те прави добър и мъдър човек. Основната им цел е подрастващите да усвоят философския подход като специфичен начин на мислене и отношение към света и себе си – умението да поставят въпроси към съществуващото, каквото е и към знанието за него. Обучението развива основните умения за философстване като са част от културата на модерния човек - овладяване на философския език, нестандартен поглед към света, стремеж да обосновават собствената си позиция чрез аргументация, да четат, интерпретират и преобразуват философски текст, да пишат философски есета. Особено важно е учениците да се упражняват във философстване чрез участие в критическа дискусия, диалози, спорове, дебати и да се научат на толерантност към другомислещия, съумявайки да изградят обща перспектива – основата на гражданското общество. Те придобиват и умението да работят в група и да създават екип при разработката на проекти по Свят и личност. Осъществявайки непрекъснато междупредметна връзка в своите часове преподавателите нагледно показват методологическата роля на философията спрямо частните науки.      

Определено можем да кажем, че в ПМГ - Благоевград има солидна философска традиция – не като профил, а като извънкласни занимания и постижения на олимпиади. От първото ни участие в Националната олимпиада по философия през 1995г. до 2012г. 41 наши ученици са били финалисти, заемали призови места, а шест от тях и нейни лауреати, приети чрез олимпиадата за студенти по философия в СУ„Св.Кл. Охридски”.

Незабравима за нас ще остане 1996г. Едва второ участие в олимпиадата, а отбор от 6 финалисти (от общо 40), първенец и прием в СУ, двама на международната олимпиада в Истанбул. Тогава дойде и признанието за преподавателя, който ги подготвяше – награда от МОН за учител с най-много финалисти на тази олимпиада и годишната награда на Философския факултет на СУ„Св.Кл. Охридски” за най-добър учител по философия в страната.

От тогава наши ученици винаги са били финалисти на олимпиадата. През 2011г. обаче се случи  нещо феноменално. От 51 класирани за националния етап девет(!!!) бяха от нашата гимназия! Няма подобен факт в 24-годишната история на Философската олимпиада с толкова много финалисти от едно училище и то от математическа гимназия! Неслучайно ПМГ„Акад.С.П.Корольов” получи специалната грамота на МОМН за най-много участници в националния етап. Две от финалистките станаха лауреати и бяха включени в разширения отбор за международната олимпиада.

2012г. - от 4 финалисти от ПМГ - първенец и лауреат.

2013г. -  от 905 участвали в олимпиадата 53 финалисти, а от тях - 8 наши ученици! Отново ПМГ е училището с най-много финалисти – достоен подарък за 40-годишния юбилей на гимназията!

Тези високи резултати през последните пет години се дължат и на упоритата работа на ученици и преподаватели по проекта на МОМН „С грижа за всеки ученик” модул „Работа с  талантливи деца за участия в олимпиади”.

     Най-добрите есета на учениците на В. Велкова от участията им в олимпиадата през годините може да прочетете в трите издания на сборника ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ, последният от които (2011г.) е посветен на патрона на училището С.Корольов. През 1998г. участниците в СИП-а по философия на В. Велкова издават „Философски вестник”, посветен на 25-ия юбилей на ПМГ.

П. Славов работи и по проект „УСПЕХ” по две направления - театрално студио с вече две поставени пиеси („Бум бум мъртъв си!” и „Историята на Мария”) и предстояща трета, и религиозен клуб, изучаващ теоретичните и практически измерения на всекидневната религиозност в Югозападна България.

 План за работа на методическо обединение по обществени науки за учебната 2017/2018 г. - ТУК

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежева човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и састезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.