Обществени науки

          

Катедра История и цивилизация към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

        ob-nauki  

Катедра История и цивилизация към ПМГ е представена от професионалисти със съвременен подход към хуманитарната проблематика.

 С огромно чувство за отговорност към проблемите на съвременното общество, те работят за формирането на активна гражданска позиция, политическа грамотност и култура у младите хора. Чрез  възпитанието на общочовешки и демократични ценности, провокирането на отношение и ангажираност към обществените и политически проблеми, ги прави  съпричастни към актуалните въпроси на днешния ден.

 Преподавателите в катедрата са завършили висшето си образование – степен Магистър в СУ”Св Климент Охридски” с отличен успех.

 Пиринка Спасова е учител в ПМГ от 1981г, защитила ІІ клас на професионална квалификация, „старши учител”, базов учител към Правно-исторически факултут на ЮЗУ „Неофит Рилски”

 Елена Смилкова е учител в ПМГ от 1996г, „старши учител”, базов учител към Правно-исторически факултeт на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

 Преподавателите в катедрата са единни в позицията си, че основната цел в тяхната професионална работа е да провокират учиниците към осмисляне на миналото и съвременността, към изграждането на самостоятелно позиция и аргументираното й защитаване. Ето защо преподаването на историята е ориентирано към анализиране на проблемите, организиране на дискусии, изработване на есета и научни проекти. В резултат като тенденция се отбелязва нарастващия авторитет и интерес от страна на учениците към хуманитарните предмети, въпреки че профила на училището са природно-математическия цикъл от учебни дисциплини. Нашите възпитаници успешно професионално се реализират като юристи, журналисти, общественици, политици и учители.

 През последните пет години специален акцент в работата ни е подготовка на учениците за Националната олимпиада по История и цивилизация. И тук нашите възпитаници заемат челни места на областни и национални кръгове. През 2012-2013г катедра История спечели проект към МОН „С грижа за всеки ученик” и тази година работи за подготовката на учениците от 12 клас за Национална олимпиада по история и цивилизация. Огромен интерес и участие предизвикаха проведените актуалните в национален и европейски аспект   дискусии: „Кръгла маса: ”Национализмът – антитеза на глобализма” и „Фашизмът: минало или съвременност”. Преподавателите организират програми с чествания на значими годишнини чрез шествия, викторини, изложби, конкурси за есета, презентации, възстановки на исторически събития. Особен интерес предизвикват организираните срещи с изявени български историци.Учениците от ПМГ участват във всички мероприятия организирани от община Благоевград свързани с честванията на 100-годишнините от Независимостта на България и от Освобождението на Горна Джумая.

 От 1995г ПМГ е базово училище към Правно-исторически факултет на ЮЗУ и осъществява подготовката на студенти за бъдещи учители. Това създава условия за връзка между различните степени в образователната система чрез контакта ученици-учители-студенти-преподаватели.

 Гарантираме на нашите ученици интересни и полезни срещи с историята и настоящето!

 

Катедра Философски дисциплини към ПМГ е представена от преподаватели, изцяло отдадени на професията си. С голяма отговорност и амбиция те работят за издигане авторитета на хуманитаристиката в училище с природонаучен профил.

Вася Велкова е магистър по философия и социология от СУ„Св.Климент Охридски”. Преподавала е в ПМГ през учебната 1980-1981г. Има докторантура по философия. Отново е назначена като учител в гимназията през 1994г., а от 2010 г. е  „старши учител”. От 1997г. е с І ПКС за успешните изяви на нейни ученици на Националната и на Международната олимпиада по философия в Истанбул.

Павлин Славов работи в ПМГ от 2005г. Бакалавър по „Философия” със специализация „Теология” от ЮЗУ – Благоевград. Магистър по „Социология” със специализация „Социология и антропология на религиите” от същия университет. П.Славов има трета ПКС.

Стремежът на двамата преподаватели е учениците им да разберат, че философията не е някакво абстрактно и безполезно говорене за нещата, а сериозен опит за осмисляне на собственото съществуване, да почувстват онзи дух на творчество и свобода в нея, който те запленява завинаги и те прави добър и мъдър човек. Основната им цел е подрастващите да усвоят философския подход като специфичен начин на мислене и отношение към света и себе си – умението да поставят въпроси към съществуващото, каквото е и към знанието за него. Обучението развива основните умения за философстване като са част от културата на модерния човек - овладяване на философския език, нестандартен поглед към света, стремеж да обосновават собствената си позиция чрез аргументация, да четат, интерпретират и преобразуват философски текст, да пишат философски есета. Особено важно е учениците да се упражняват във философстване чрез участие в критическа дискусия, диалози, спорове, дебати и да се научат на толерантност към другомислещия, съумявайки да изградят обща перспектива – основата на гражданското общество. Те придобиват и умението да работят в група и да създават екип при разработката на проекти по Свят и личност. Осъществявайки непрекъснато междупредметна връзка в своите часове преподавателите нагледно показват методологическата роля на философията спрямо частните науки.      

Определено можем да кажем, че в ПМГ - Благоевград има солидна философска традиция – не като профил, а като извънкласни занимания и постижения на олимпиади. От първото ни участие в Националната олимпиада по философия през 1995г. до 2012г. 41 наши ученици са били финалисти, заемали призови места, а шест от тях и нейни лауреати, приети чрез олимпиадата за студенти по философия в СУ„Св.Кл. Охридски”.

Незабравима за нас ще остане 1996г. Едва второ участие в олимпиадата, а отбор от 6 финалисти (от общо 40), първенец и прием в СУ, двама на международната олимпиада в Истанбул. Тогава дойде и признанието за преподавателя, който ги подготвяше – награда от МОН за учител с най-много финалисти на тази олимпиада и годишната награда на Философския факултет на СУ„Св.Кл. Охридски” за най-добър учител по философия в страната.

От тогава наши ученици винаги са били финалисти на олимпиадата. През 2011г. обаче се случи  нещо феноменално. От 51 класирани за националния етап девет(!!!) бяха от нашата гимназия! Няма подобен факт в 24-годишната история на Философската олимпиада с толкова много финалисти от едно училище и то от математическа гимназия! Неслучайно ПМГ„Акад.С.П.Корольов” получи специалната грамота на МОМН за най-много участници в националния етап. Две от финалистките станаха лауреати и бяха включени в разширения отбор за международната олимпиада.

2012г. - от 4 финалисти от ПМГ - първенец и лауреат.

2013г. -  от 905 участвали в олимпиадата 53 финалисти, а от тях - 8 наши ученици! Отново ПМГ е училището с най-много финалисти – достоен подарък за 40-годишния юбилей на гимназията!

Тези високи резултати през последните пет години се дължат и на упоритата работа на ученици и преподаватели по проекта на МОМН „С грижа за всеки ученик” модул „Работа с  талантливи деца за участия в олимпиади”.

     Най-добрите есета на учениците на В. Велкова от участията им в олимпиадата през годините може да прочетете в трите издания на сборника ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ, последният от които (2011г.) е посветен на патрона на училището С.Корольов. През 1998г. участниците в СИП-а по философия на В. Велкова издават „Философски вестник”, посветен на 25-ия юбилей на ПМГ.

П. Славов работи и по проект „УСПЕХ” по две направления - театрално студио с вече две поставени пиеси („Бум бум мъртъв си!” и „Историята на Мария”) и предстояща трета, и религиозен клуб, изучаващ теоретичните и практически измерения на всекидневната религиозност в Югозападна България.

 План за работа на методическо обединение по обществени науки за учебната 2017/2018 г. - ТУК