В ПМГ „Акад. С. П. Корольов“ информатиката и ИТ са заложени като профилиращи предмети в учебния план на паралелките с природоматематически и технологичен профил.

 

Методическо обединение Информатика и ИТ се състои от следните преподаватели:

 1. Спаска Ангелова

 2. Христина Василева

 3. Константина Бучинска

 4. Донка Георгиева

 5. Емилия Николова

 6. Пепа Стоянова

 7. Десислава Станоева

 8. Красимир Стоянов

 9. Константин Парашкевов

10. Димитър Стойчев

11. Мария Севдинова

 Съобразно ДОИ (Държавните образователни изисквания) учениците изучават следните теми:

-          Компютърни системи

-          Текстообработка

-          Електронни таблици

-          Бази от данни

-          Компютърни презентации

-          Програмиране на С++

-          Програмиране на Visual Studio 2010 - С#

-          HTML

-          Компютърни архитектури

-          Компютърна графика

-          др.

 Завършващите ученици получават Удостоверение за компютърна грамотност по изучаваните програми и модули и хорариум часове по информатика и информационни технологии. Голяма част от зрелостниците при кандидатстване във ВУЗ в страната и чужбина избират специалности, свързани с програмиране и компютърни науки.

Важен фактор за качественото обучение е добрата материално-техническа база, с която ПМГ разполага. Обучението по информатика и ИТ се извършва в 8 съвременно оборудвани компютърни кабинети. Всички компютри в учебните зали са свързани към локална мрежа и предлагат всички достъпни в нея услуги, както и достъп до Интернет. За нуждите на учебния процес е осигурен лицензиран и свободно разпространен софтуер.

Значимо е участието на преподавателите от обединението в различни семинари и квалификационни курсове.

Квалификациите на учителите са както следва:

-          Старши учители – 6;

-          ІІ ПКС – 1;

-          ІІІ ПКС–  1;

-          ІV ПКС – 2;

-          V ПКС – 3.

 Важна дейност на катедрата е подготовката на ученици за участия в олимпиади и състезания по информатика и ИТ.

Преподаватели от обединението работят основно с ученици по два проекта:

- „Ученически състезания и олимпиади”, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” и състезания;

- „Твоят час” по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Учениците, включени в проектите достойно се представят и класират на призови места в олимпиадите и състезанията по информатика и ИТ.

 В последните пет години методическото обединение организира Седмица на информатиката и ИТ, в която се провеждат различни мероприятия:

– изготвяне на табла;

- състезания;

- представяне на проекти от ученици, класирани на национален кръг на олимпиадата по ИТ;

- изнасяне на открити уроци от преподаватели.

 45-годишният юбилей на ПМГ е прекрасен повод за равносметка, гордост от постигнатото и мотивация за бъдещи успехи.

 

План за работата на методическото обединение по информатика и ИТ за учебната 2017/2018 г. - ТУК