• A-
  • A
  • A+

Етичен кодекс на Ученическия Парламент при ПМГ „Акад. С. П. Корольов“

 

Раздел първи
Наименование, седалище, представителство

Чл.1. Ученическият Парламент при ПМГ е сдружение с идеална цел, със седалище гр.Благоевград, ул. “Марица” 4, ПМГ “Акад. С. П. Корольов”.

Чл.2. Ученическият Парламент се представлява от Управителен Съвет или Съвет на Говорителите.

Раздел втори
Цели и средства за постигането им

Чл.3. Ученическият Парламент има за цел да:

3.1. Представлява и защитава достойнството, правата и интересите на учениците от ПМГ пред Педагогическия съвет, гимназиалното ръководство, местния инспекторат, МОН;

            3.2. Подпомага решаването на ученическите проблеми във всеки клас;

            3.3. Съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици;

            3.4. Изгради отношения на сътрудничество с Педагогическия съвет и училищното ръководство за взаимно организиране, изпълнение и постигане на целите на образователно-възпитателния процес;

            3.5. Утвърди правото си да получава повече прозрачност относно управлението на ПМГ от гимназиалното ръководство и информира учениците за тази прозрачност;

            3.6. Докаже значимостта и способността си пред Педагогическия съвет и Училищното ръководство да поема отговорност и активна роля за реализиране на училищната дейност;

            3.7. Да работи за повишаване на културното развнище на учениците;

            3.8. Да съдейства за реализация на гражданско образование.

Чл.4. Ученическият Парламент развива следните дейности за постигане на посочените в чл.3 цели:

            4.1. Подпомагане и насърчаване инициативността и творческата активност на учениците от ПМГ чрез:

                        а) запознаване учениците с ангажираността им в гимназиалните дела, която им позволява да участват пълноценно в живота на училището;

                        б) съдейства на учениците, изоставащи в усвояемостта на материала заради социални, семейни, лични или друг тип проблеми;

                        в) стимулиране, организиране и подпомагане на творческите изяви;

                        г) информира учениците от ПМГ за организирани за оползотворяване на свободното време и обогатяване на интелектуалната култура игри, семинари, срещи, общообразователни програми и училищни начинания;

4.2. Предоставя правото на учениците от ПМГ да участват като партньори в училищното обучение и учебно-възпитателния процес на гимназията като:

                        а) членовете на Ученическия Парламент запознават своите съученици с техните права, задължения и наказания;

                        б) членовете на Ученическия Парламент запознават своите ученици с Правилника на училището и ППЗНП;

                        в) Ученическият Парламент се задължава да заседава върху всички предложения и идеи, идващи от учениците и в разработена форма те да бъдат разгледани с Училищното ръководство, или отхвърлени, придружени със съответните аргументи;

                        г) Ученическият Парламент се задължава да информира учениците от ПМГ за решенията на Училищното настоятелство, съвместно с Ръководството на ПМГ;

                        д) членовете на Ученическия Парламент подпомагат изграждането на добър психоклимат в ПМГ;

                        е) членовете на Ученическия Парламент запознават своите съученици с проблемите на гимназията и материално-финансовите възможности, свързани с базата, и тези, свързани с дисциплината;

            4.3. Представлява и защитава интересите на своите членове пред учениците, Педагогическия съвет и гимназиалното ръководство на ПМГ, ИО на МОН и МОНон, като:

                        а) Ученическият Парламент се ползва с правото на свобода на словото на своите членове;

                        б) Ученическият Парламент се задължава да прави това, в случай, че са накърнени техните достойнства и са нарушени човешките им права;

                        в) Ученическият Парламент се задължава да не прави привилегирована разлика между своите членове и да няма дискриминация;

                        г) тези интереси не се противопоставят на приетите права и задължения, определени с ППЗНП, с Правилника за дейността на училището и с Правилника на вътрешен трудов ред;

                        д) Ученическият Парламент има право да получи подкрепата и помощта на учениците, Педагогическия съвет и училищното ръководство на ПМГ, ИО на МОН, МОН и на други неправителствени организации;

                        е) членовете на Ученическия Парламент нямат право в своите интереси да защитават ничии политически възгледи и идеи.

Раздел трети
Членство, права и задължения

Чл.5. Член на Ученическия Парламент може да бъде всеки ученик на ПМГ, който е избран от съответния клас и спазва насточщия Етичен кодекс;

Чл.6. Всеки член на Ученическия Парламент има право:

            6.1. Да защитава достойнството и интересите на класа си;

            6.2. Да участва, заседава и прави предложения равнопоставено пред Съвета на говорителите и Управителния Съвет на Ученическия Парламент;

            6.3. Да участва активно в управлението на Съвета на Говорителите и Ученическия Парламент;

            6.4. Да изрази позицията си на съгласие или несъгласие относно дискутираните проблеми, идеи, интереси;

            6.5. Да получава от членовете на Съвета на Говорителите и Управителния Съвет цялата информация по всички въпроси, предложени за разрешение пред същите съвет и събрание;

            6.6. Да информира съучениците си за дейността и решенията на Ученическия Парламент;

            6.7. Да бъде защитаван от Съвета на Говорителите и Училищното ръководство при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

            6.8. Да придружава (в последствие да защитава) заедно с Педагогическия съветник съучениците си пред директора и Педагогическия съвет, обвинени в незпълненяване на техните задължения или нарушаване на установените в училището норми и правила;

            6.9. Да бъде изслушван, уважаван и да бъдат зачитани правата му като Говорител от съученици, учители и Училищното ръководство;

            6.10. Да използва правата си и като ученик на ПМГ и като член на Ученическия Парламент:

                        а) участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

                        б) получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие;

                        в) получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;

                        г) получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;

                        д) получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните педагогически потребности;

                        е) бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;

                        ж) бъде защитен от училището, Инспектората по образование и от МОН при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

з) дава мнения и предложения пред Директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището;

и) ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно време, както и извън учебно за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от Директора на училището;

й) бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност;

к) да получва стипендия при условия и ред, определен с нормативен акт на Министерския съвет и училищния Правилник;

л) участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици;

            6.11. Да участва в усъвършенстването на настоящия Етичен кодекс чрез предложения, които могат да бъдат приети и фиксирани като цели, дейности, права или задължения на Съвета на Говорителите и Управителния Съвет;

            6.12. Да бъде заменен от друг съученик по собствено желание или по препоръка на Съвета на Говорителите.

Чл.7. Всеки член на Ученическия Парламент е длъжен:

            7.1. Да спазва и прилага настоящия Етичен кодекс;

            7.2. Да изпълнява задълженията си като ученик на ПМГ, определени в училищния Правилник:

                        а) изпълнява задълженията си, определени с ППЗНП, с Правилника за дейността на училището и с Правилника за вътрешния трудов ред;

                        б) съхранява авторитета на училището и развива училищните традиции;

                        в) посещава редовно и навреме училищните занятия;

                        г) овладява системно и задълбочено знанията, съзнателно да изпълнява своите задължения;

                        д) изпълнява всички законосъобразни разпоредби на училищното ръководство и на учителите;

                        е) не извършва постъпки, засягащи авторитета на учителите и училището;

                        ж) зачита и опазва утвърдените традиции, ритуали, символи и ценности на училището;

                        з) бъде учтив, внимателен и почтен спрямо учителите и съучениците си, да не допуска грубост и невъздържаност към други хора;

                        и) опазва училищното имущество. Ученик, който повреди или унищожи училищно имущество, носи материална отговорност, като заплаща разноските за поправката или закупуването му. Ако повредата е умишлена, ученикът получава и наказание;

                        к) информира редовно и своевременно родителите си за своя успех, пропуски, проблеми или нарушения;

                        л) идва в училище най-малко 15 минути преди започване на учебните занятия;

                        м) се движи спокойно и прилично по коридорите и стълбищата;

                        н) когато учителят отсъства, да не напуска училището, докато дежурният ученик не изясни с Директора или Помощник-директора достоверността на отсъствието;

                        о) носи винаги и предоставя при поискване от съответния орган личната си ученическа карта;

                        п) представя в срок от 6 дни, считано от деня на завръщането им в училище, медицинско свидетелство, заверено от училищен лекар, когато отсъства по болест. Когато отсъствията са по други уважителни причини, те се извиняват с уведомително писмо от родителя или настойника;

                        р) поддържа висока хигиена в кабинетите, лабораториите, коридорите, отходните места и на двора;

7.3. Да не създава пречки на Съвета на Говорителите и Управителния Съвет при и по повод на взети от тях решения;

7.4. Да посещава редовно и навреме заседанията на Ученическия Парламент и Съвета на Говорителите;

7.5. Да изпълнява възложените му от Съвета на Говорителите и Управителния Съвет задачи;

7.6. Да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на класа, класния ръководител, Съвета на Говорителите, Ученическия Парламент и училището;

7.7. Да не отсъства от заседания на Съвета на Говорителите и Управителния Съвет без уважителни причини;

Чл.8. Всеки член на Ученическия Парламент получава подкрепа и защита от Училищното ръководство и Педагогическия съвет, като при изпълнение на възложените му задачи учениците, учителите и Училищното ръководство съдействат за тяхното ефективно изпълнение;

Чл.9. Членството в Ученическия Парламент и Съвета на Говорителите се прекратява при:

            9.1. Завършването на ПМГ;

            9.2. Отстраняване по препоръка на Съвета на Говорителите или от самия клас;

            9.3. Непристойно държание, нанасяне на обида или накърняване достойнството на съученик, член на училищното ръководство или на Съвета на Говорителите и Управителния Съвет на Ученическия Парламент;

            9.4. Наличие на определен брой (не)извинени отсъствия, водещ до наказания, чиито степени варират в зависимост от приетите за тази цел правила от гимназиалното ръководство;

            9.5. Неявяване на заседания на Съвета на Говорителите без уважителни причини;

            9.6. Условие, че пуши, употребява наркотични вещества или алкохол в сградата на гимназията и района около нея;

            9.7. Умишлено неизлагане на факти, предназначени да информират класа, за чийто говорител съответният ученик е избран;

            9.8. Умишлено злословене срещу съученик, съговорител, учител или Училищното ръководство с цел внасяне на излишни смут и напрежение между учениците.

Чл.10. Всеки член на Ученическия Парламент може да бъде отстранен, когато:

            10.1. Извършва прояви, системно и грубо нарушаващи Етичния кодекс на говорителите, решенията на Управителния Съвет на Ученическия Парламент или на Съвета на Говорителите;

            10.2. Вреди на интересите на Ученическия Парламент и Съвета на Говорителите;

Чл.11. Изключването става по предложение на Управителния Съвет, Съвета на Говорителите или друг член на Ученическия Парламент;

Раздел четвърти
Органи на Училищния Парламент

I. Общо събрание

Чл.12. (1) Общото събрание се състои от инициативните тройки по класове (включващи и говорителя на класа);

(2) Общото събрание на Ученическия Парламент се свиква веднъж на срок. През останалата част от времето ролята на върховен орган се поема от Управителния Съвет и Съвета на Говорителите, като всеки член на инициативната тройка има право да присъства на заседанията;

II. Управителен Съвет на Ученическия Парламент

            Управителният Съвет на Ученическия Парламент се състои от петима говорители, представляващи всички випуски на гимназията от 8 до 12 клас;

Чл.13. Управителния Съвет е орган за оперативно ръководство и управление на Съвета на Говорителите и Ученическия Парламент. Той:

            13.1. Организира и осигурява изпълнението на решенията на Ученическия Парламент;

            13.2. Направлява цялостната дейност на Ученическия Парламент;

            13.3. Регулира и ръководи дейността на Съвета на Говорителите;

3. Съвет на Говорителите

Съветът на Говорителите се състои от говорителите на всички класове на гимназията от 8 до 12 клас;

Чл.14. Съветът на говорителите се подчинява на Етичния кодекс и Правилника на ПМГ “Акад. С. П. Корольов” и има гореспоменатите права, задължения и функции.


Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград