• A-
  • A
  • A+

Устав и правилник за дейността на Ученическия Парламент на ПМГ „Акад. Сергей Корольов", Благоевград

 

Раздел първи
Наименование, седалище, представителство

 

чл.1. Ученическият Парламент е сдружение с идеална цел със седалище гр.Благоевград, ул."Марица" 4, ПМГ „Акад. Сергей Корольов".
чл.2. Ученическият парламент се представлява от Управителен Съвет, Съвет на Говорителите и инициативните тройки на класовете.

 

Раздел втори
Цели и средства за постигането им

 

чл.3. Ученическият парламент има за цел да:
3.1. Представлява и защитава достойнството, правата и интересите на учениците от ПМГ пред Педагогическия съвет, гимназиалното ръководство, местния инспекторат, МОН;
3.2. Подпомага решаването на ученическите проблеми във всеки клас;
3.3. Съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици;
3.4. Изгради отношения на сътрудничество с Педагогическия съвет и училищното ръководство за взаимно организиране, изпълнение и постигане на целите на образователно-възпитателния процес;
3.5. Утвърди правото си да получава повече прозрачност относно управлението на ПМГ от гимназиалното ръководство и информира учениците за тази прозрачност;
3.6. Докаже значимостта и способността си пред Педагогическия съвет и Училищното ръководство да поема отговорност и активна роля за реализиране на училищната дейност;
3.7. Да работи за повишаване на културното равнище на учениците;
3.8. Да съдейства за реализация на гражданско образование;
чл.4. Ученическият парламент развива следните дейности за постигане на посочените в чл.3 цели:
4.1. Подпомагане и насърчаване инициативността и творческата активност на учениците от ПМГ чрез:

1) Запознаване учениците с ангажираността им в гимназиалните дела, която им позволява да участват пълноценно в живота на училището;

2) Съдейства на учениците, изоставащи в усвояемостта на материала заради социални, семейни, лични или друг тип проблеми;
3) Стимулиране, организиране и подпомагане на творческите изяви;
4) Информира учениците от ПМГ за организиране за оползотворяване на
свободното време и обогатяване на интелектуалната култура игри, семинари, срещи, общообразователни програми и училищни начинания;
4.2. Предоставя правото на учениците от ПМГ да участват като партньори в училищното обучение и учебно-възпитателния процес на гимназията като:
1) Членове на Ученическия Парламент запознават своите съученици с техните права, задължения и наказания;
2) Членовете на Ученическия Парламент запознават своите ученици с Правилника на училището;
3) Ученическият парламент се задължава да заседава върху всички предложения и идеи, идващи от учениците и в разработена форма те да бъдат разгледани с Училищното ръководство, или отхвърлени, придружени със съответните аргументи;
4) Ученическият парламент се задължава да информира учениците от ПМГ за решенията на Училищното настоятелство, съвместно с Ръководството на ПМГ;
5) Членовете на Ученическия Парламент подпомагат изграждането на добър психоклимат в ПМГ;
6) Членовете на Ученическия Парламент запознават своите съученици с проблемите на гимназията и материално-финансовите възможности, свързани с базата, и тези, свързани с дисциплината;
4.3. Представлява и защитава интересите на своите членове пред учениците, Педагогическия съвет и гимназиалното ръководство на ПМГ.
1) Ученическият парламент се ползва с правото на свобода на словото на своите членове;
2) Ученическият парламент се задължава да прави това, в случай че са накърнени техните достойнства и са нарушени човешките им права;
3) Ученическият парламент се задължава да не прави привилегирована разлика между своите членове и да няма дискриминация;
4) Тези интереси не се противопоставят на приетите права и задължения, определени с Правилника за дейността на училището.
5) Ученическият парламент има право да получи подкрепата и помощта на учениците, Педагогическия съвет и училищното ръководство на ПМГ.
6) Членовете на Ученическия Парламент нямат право в своите интереси да защитават ничии политически възгледи и идеи;

 

Раздел трети
Членство, права и задължения

 

Чл.5. Член на Ученическия Парламент може да бъде всеки ученик на ПМГ, който е избран от съответния клас или класен ръководител и спазва устава;
Чл.6. Всеки член на Ученическия Парламент има право:
6.1. да защитава достойнството и интересите на класа си;
6.2. да прави предложения равнопоставено пред Управителния Съвет, Съвета на Говорителите и Ученическия Парламент;
6.3. да участва активно в управлението на Ученическия Парламент;
6.4. да изрази позицията си на съгласие или несъгласие относно дискутираните проблеми, идеи, интереси;
6.5. да получава от членовете на Управителния Съвет, Съвета на Говорителите и Ученическия парламент цялата информация по всички въпроси, предложени за разрешение пред същите съвет и събрание;
6.6. да информира съучениците си за дейността и решенията на Ученическия Парламент;
6.7. да бъде защитаван от останалите членове на Училищния Парламент и Училищното ръководство при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;
6.8. да придружава заедно с Педагогическия съветник съучениците си пред директора и Педагогическия съвет, обвинени в неизпълняване на техните задължения или нарушаване на установените в училището норми и правила;
6.9. да бъде изслушан, уважаван и да бъдат зачетени правата му като участник в Ученическия Парламент от съучениците, учителите и Училищното ръководство;
6.10. да използва правата си и като ученик на ПМГ, и като член на Ученическия Парламент:
1) Участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;
2) Получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие;
3) Получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;
4) Получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;
5) Получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните педагогически потребности;
6) Бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на неговите дарби, умствени и физически способности;
7) Бъде защитен от училището при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;

8) Дава мнения и предложения пред Директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището;
9) Ползва безплатно училищната материално-техническа база в учебно
време, както и извънучебно за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от Директора на училището;
10) Бъде поощряван с морални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност;
11) Да получава стипендия при условия и ред, определен с нормативен акт на Министерския съвет и училищния правилник;
12) Участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на учениците;
6.11. да участва в усъвършенстването на настоящия устав чрез предложения, които могат да бъдат приети и фиксирани като цели, дейности, права или задължения на Управителния съвет, Съвета на Говорителите и Училищния Парламент;
6.12. да бъде заменен от друг съученик по собствено желание. чл.7. Всеки член на Ученическия Парламент е длъжен:
7.1 да спазва и прилага настоящия устав;
7.2. да изпълнява задълженията си като ученик на ПМГ, определени в училищния правилник:
1) Изпълнява задълженията си, определени с Правилника за дейността на училището си;
2) Съхранява авторитета на училището и развива училищните дейности;
3) Посещава редовно и навреме училищните занятия;
4) Овладява системно и задълбочено знанията, съзнателно да изпълнява своите задължения;
5) Изпълнява всички законосъобразни разпоредби на училищното ръководство и на учителите;
6) Не извършва постъпки, засягащи авторитета на учителите и училището;
7) Зачита и спазва утвърдените традиции, ритуали, символи и ценности на училището;
8) Бъде учтив, внимателен и почтен спрямо учителите и съучениците си, да не допуска грубост и невъздържаност към други хора;
9) Опазва училищното имущество. Ученик, който повреди или унищожи училищно имущество, носи материална отговорност, като заплаща разноските за поправката или закупуването му. Ако повредата е умишлена, ученикът получава и наказание;
10) Информира редовно и своевременно родителите си за своя успех, пропуски, проблеми или нарушения;
11) Се движи спокойно и прилично по коридорите и стълбищата;
12) Когато учителят отсъства, да не напуска училището, докато дежурният ученик не изясни с Директора или Помощник-директора достоверността на отсъствието;

13) Поддържа висока хигиена в кабинетите, лабораториите, коридорите, отходните места и на двора;
7.3. да не създава пречки на Управителния Съвет, Съвета на Говорителите и Ученическия Парламент при и по повод на взети от тях решения;
7.4. да посещава редовно и навреме заседанията на Ученическия Парламент;
7.5. да изпълнява възложените му задачи;
7.6. да не накърнява с поведението си авторитета и достойнството на класа, класния ръководител, Управителия Съвет, Съвета на Говорителите, Ученическия Парламент и училището;
7.7. да не отсъства от заседанията на Съвета на Говорителите и Управителния Съвет без уважителни причини;
7.8. Присъствието и отсъствието се заявяват минимум ден по – рано – уведомява се председателя, заместник – председателя или протоколчика.
чл.8. Всеки член на Ученическия Парламент получава подкрепа и защита от Училищното настоятелство и Педагогическия съвет, като при изпълнение на възложените му задачи;
Чл.9. Членството в Ученическия Парламент и Съвета на Говорителите се прекратява при:
9.1. завършването на ПМГ;
9.2. отстраняване по наказателния кодекс или от самия клас или класен ръководител;
9.3. непристойно държание, нанасяне на обида или накърняване достойнството на съученик, член на Ученическия Парламент или на Съвета на Говорителите, или на Управителния Съвет;
9.4. умишлено неизлагане на факти, предназначение да информират класа, за чийто говорител съответния ученик е избран;
Чл.10. Всеки член на Ученическия Парламент може да бъде отстранен, когато:
10.1. извършва прояви, системно и грубо нарушаващи устава;
10.2. вреди на интересите на Ученическия Парламент;
Чл.11. Изключването става по предложение на Управителния Съвет, Съвета на Говорителите, друг член на Ученическия Парламент или на Педагогическия съветник;

 

Раздел четвърти
Наказателен кодекс

 

чл.12. Наказателен кодекс:
12.1. Предупреждение от класния ръководител за изключване от Ученическия Парламент.
12.2. Изключване от Училищния Парламент. чл.13. Прилагане на чл.12. от този параграф:
13.1. при две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на Ученическия Парламент представителя на съответния клас се наказва съгласно чл.12.т.1.

13.2. при три поредни и безпричинни отсъствия от заседания на Ученическия Парламнт представителя на съответния клас се наказва съгласно чл.12.т.2.

13.3. при още две поредни и безпричинни отсъствия от заседания на Ученическия Парламент, направени от новия представител на съответния клас се наказва
съответно чл.12.т.2., а същия клас губи правото да участва в Ученическия Парламент до края на учебната година.

 

Раздел пети
Длъжности на Училищния Парламент

 

чл.14. Всички длъжности и техните задължения:
14.1. Председател - представителното лице на Ученическия Парламент пред ръководството на ПМГ, като е ученик от 9. до 11. клас. Всеки председател има право на 2 едногодишни мандата. Председателят има среден успех минимум 5.00.
14.2. Заместник-председател - при отсъствие на председателя, заместник-председателя заема длъжността му. Всеки заместник - председател има право на 2 едногодишни мандата и трябва да е ученик от 9. до 11. Клас. Зам.-председателят има среден успех минимум 5.00.
14.3. Протоколчик - лице, което изготвя дневния ред за Общото събрание на Ученическия парламент, събранията на Управителния съвет и събранията на Съвета на Говорителите, записва обсъдените теми и предстоящи дейности, изготвя протокол за събранията и след присъствеността на членовете на Ученическия Парламент. Всеки протоколчик има право на 2 едногодишни мандата и трябва да е ученик от 9. до 11. Клас. Протоколчикът има среден успех минимум 5.00.
14.4. Говорител на класа от инициативните тройки - лице, избрано от класа си, което представлява класа си и инициативната си тройка пред Ученическия Парламент и на събиранията на Съвета на говорителите
14.5. Инициативна тройка – трима ученици, избрани от класа си или класния си ръководител, които представляват класа си пред Ученическия Парламент.

 

Раздел шести
Органи на Училищния Парламент

 

I. Общо събрание
Чл.15. (1) Общото събрание се състои от инициативните тройки по класове
(2) Общото събрание на Ученическия Парламент се свиква поне веднъж на срок, в следните случаи:
- при нужда от промяна на устава
- при избор на нов председател, заместник – председател или протоколчик.
- при решение на Управителния Съвет или Съвета на говорителите;
През останалата част от времето ролята на върховен орган се поема от Управителния Съвет и Съвета на Говорителите, като всеки член на инициативната тройка има право да присъства на заседанията;
(3) Общото събрание се избира в началото на всяка учебна година;
II. Управителен Съвет
Управителният Съвет на Ученическия Парламент се състои от председателя, заместник – председателя и протоколчика.
Чл.16. Управителният Съвет е орган за оперативно ръководство и управление на Съвета на Говорителите и Ученическия Парламент. Той:
16.1. организира и осигурява изпълнението на решенията на Ученическия Парламент;
16.2. се избира в края на всяка учебна година;
16.3. направлява цялостната дейност на Ученическия Парламент;
III. Съвет на Говорителите
Съветът на Говорителите се състои от говорителите на всички класове на гимназията от 5 до 12 клас;
Чл.17. Съветът на Говорителите се подчинява на устава и Правилника на ПМГ „Акад. Сергей Корольов" и има гореспоменатите права, задължения и функции.
17.1. съветът на Говорителите заседава всеки първи и трети четвъртък от месеца. Мястото, темата и времетраенето се уточнява 3 дни по – рано (всеки първи и трети понеделник на месеца).
17.2. съветът на Говорителите се избира в началото на всяка учебна година;

 

IV. Провеждане на избори за председател, зам.-председател и протоколчик на Ученическият парламент
Чл. 18. Изборите се провеждат на Общо събрание, в периода април – юни всяка година.
18.1. Провеждат се 3 различни гласувания съответно за председател, зам.-председател и протоколчик. В избора за зам.-председател имат право да участват и неизбраните кандидати за председател на Ученическия парламент. А в избора за протоколчик имат право да участват неизбраните кандидати за председател и зам.-председател.
18.2. Всеки ученик от инициативните тройки от 9-11 клас, с успех минимум 5.00, без наложени наказания за настоящата учебна година, може да се кандидатира за председател, зам.-председател или протоколчик на Ученическия парламент.
18.3. Настоящият председател насрочва дата за изборите.
18.4. Настоящият председател определя срок, преди датата на изборите, за подаване на кандидатури.
18.5 Една кандидатура съдържа трите имена на ученика, клас и тел. номер, тя се изпраща на настоящия председател.
18.6. На Общото събрание могат да присъстват само ученици от инициативните тройки, в случай че някой от тях отсъства, не се разрешава изпращането на заместник.
18.7. Гласуването може да се провежда в 2 форми: с хартиени бюлетини или електронна форма, настоящият председател определя начина на протичане на изборите.
18.8. В случай на равенство на гласовете на първите двама кандидати, настоящият председател има решаваща дума.
18.9. Новоизбраните председател, зам.-председател и протоколчик влизат в сила от 15 септември следващата учебна година.

 

 


Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград