• A-
  • A
  • A+

БЛАНКИ ЗА ДОКУМЕНТИ

 

Административни услуги:

***

 

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 2020/2021 г. - ТУК

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища - ТУК

Издаване на диплома за средно образование - ТУК

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити - ТУК

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити - ТУК

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - ТУК

Инструктаж по безопасност при провеждане на екскурзии и зелени училища - ТУК

Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - ТУК

Процедура за издаване на диплома за средно образование - ТУК

Процедура за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование - ТУК

Процедура за преместване на ученици в държавните и общинските училища - ТУК

 


 

От тук може да ползвате бланки за следните случаи:


***

Заявление от родител за освобождаване на ученик до 15 дни - свали от тук

Удостоверение за БДЖ - свали от тук

Заявление за удостоверение за завършен клас - свали от тук

Заявление за явяване на изпит за промяна на оценка от обучението IX - XII клас - свали от тук

Заявление за достъп до обществена информация - свали от тук

Заявление за прием в 8. клас - свали от тук

Заявление за прием в 11. клас - свали от тук

Заявлени за валидиране на компетентност в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - свали от тук

Декларация за информирано съгласие - свали от тук

Декларация за лекторски часове - свали от тук

Заявление - декларация за ученическа стипендия по успех - свали от тук

Заявление - декларация за ученическа стипендия по доход - свали от тук
Заявление от родител за освобождаване на ученик до 7 дни с разрешение на Директора - свали от тук

Заявление от родител за освобождаване на ученик от физическо възпитание и спорт - ТУК

Заявление от родител за преместване на ученик в ПМГ - свали от тук

Заявление за издаване на академична справка за оценки и хорариум часове - свали от тук

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно образование - свали от тук

Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено основно образование - свали от тук

Заявление за издаване на удостоверение за преместване - свали от тук

Заявление за преместване в друга паралелка - свали от тук

Заявления за явяване на изпити за промяна на оценка - свали от тук

Заявление за явяване на приравнителни изпити - свали от тук

Заявление за явяване на изпити от ученик в самостоятелна форма на обучение -  свали от тук

Заявление за получаване на удостоверение за детски надбавки - свали от тук

Заявление за получаване на удостоверение, което да послужи пред други институции - свали от тук

Служебна бележка - свали от тук

Служебна бележка, която да послужи пред РУСО - пенсионен отдел - свали от тук

Служебна бележка за уверение, че ученикът не е получавал стипендия - свали от тук

Удостоверение, което да послужи пред "Социално подпомагане" - свали от тук

Удостоверение за редовно посещаване на учебните занятия - свали от тук

 

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград