• A-
  • A
  • A+

І. Обща информация 

 

Методическо обединение „Природни науки и екология"


     Обучението по природни науки – физика, химия и биология като профилиращи предмети в ПМГ датира от далечната 1984 година (физика), по-късно през 1990 година (биология и химия). Днес като профилиращи предмети се изучават биология и химия.
От тогава и до днес, за успешната подготовка и реализация на нашите ученици в областите на естествените науки, работи усърдно и всеотдайно екип от преподаватели с висока професионална квалификация.

І. ПРЕПОДАВАТЕЛИ

     Учителите към методическо обединение - природни науки в ПМГ "Акад. Сергей Корольов" гр. Благоевград са седем на брой:

 Преподаватели по Биология и здравно образование

1. Бойка Ленин Катранджиева - старши учител, IІІ ПКС
2. Милена Гетова Голева - учител
3. Любомира Емилова Петкашева – учител

 Преподаватели по Химия и опазване на околната среда

1. Илонка Георгиева Каракичева – старши учител, ІІ ПКС, носител на Почетно звание „Неофит Рилски"

2. Гергана Миткова Шопова – старши учител, ІІ ПКС, носител на Почетно звание „Неофит Рилски"

3. Александра Иванова Шекерлийска - старши учител, ІІІ ПКС

 Преподаватели по Физика и астрономия

1. Радослав Иванов Митков – учител
2. Милена Методиева Славкова – учител

     Всички учители от обединението имат образователна степен „Магистър" и непрекъснато повишават квалификацията си.

 ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ в работата на Методическото обединение

1. Повишаване качеството на обучението и подготовка на учениците.

2. Повишаване квалификацията на учителите на училищно ниво.

3. Професионална ориентация на учениците.

4. Участие и достойно представяне на учениците в състезания, олимпиади, защита на проекти и др.

5. Подобряване взаимодействията с родителите на учениците, застрашени от отпадане от училище.

 ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания.

2. Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с цел подобряване методиката на преподаване, проверка и оценка на знанията.

3. Формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности и стимулиране на техните прояви и добродетели.

4. Интерактивно-ориентирано обучение по природни науки. Компютърът в обучението. Използване на интернет. Работа с проекти, есета по физика, химия, биология и др.

5. Засилване на здравно-екологичните аспекти на обучението, формиране на умения за здравословен и природосъобразен начин на живот.

6. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им за постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ.

7. Развиване на интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща професионална реализация.

8. Възпитаване на активна гражданска позиция към екологичните проблеми, възникващи в развитието на съвременното технологично – информационно общество.

9. Развиване на познавателните способности на учениците и изграждане на определен стил на мислене чрез разкриване на причинно-следствени връзки между изучаваните свойства на физичните, химичните и биологичните обекти и чрез решаване на разнообразни по вид физични, химични и биологични задачи.

     В ПМГ „Акад. Сергей Корольов" обучението по природни науки е разделено на две форми – задължителна подготовка и профилирана подготовка. По този начин учениците получават задълбочени познания в областите биология, химия и физика.

     За реализирането на поставените цели и задачи, преподавателите от Обединението работят не само в предвидените от учебните програми часове по учебните предмети, но и в редица проекти.

 Работа по проекти:

 1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически. олимпиади" :

 • Химия и опазване на околната среда – 8 клас – ръководител –Ил. Каракичева;

• Химия и опазване на околната среда – 9 клас – ръководител – Ал. Шекерлийска;

• Химия и опазване на околната среда – 10 клас – ръководител – Г. Шопова;

• Биология и здравно образование - 10 клас - Б. Катранджиева;

• Физика и астрономия – 11 и 12 клас – Р. Митков

 2. „Занимания по интереси":

 • Клуб по интереси - „ Химията в задачи" – ръководител Ил. Каракичева

• Клуб по интереси - „ Химията плюс" – ръководител Ал. Шекерлийска

• Клуб по интереси „Астрономия" – ръководител М. Славкова

     Традиционно наши ученици ежегодно се класират за участие в Националните кръгове на олимпиадите по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, и са сред първите на Национални състезания по физика и химия, което е резултат от съвместната работа и усилия на преподавателите и техните ученици.

     Благодарение на придобитите знания по природни науки, наши ученици са лекари в Германия, Англия и България, учат електроника в Хонконг и ядрена физика в Америка.

 


 

Търсене в сайта:

Ученически отзиви badge

Мнение

 

Благодарение на Вас се научихме да ценим качествата си и се гордеем с тях, да вярваме в себе си и винаги да преследваме целите си, колкото и непостижими да са те. Много пъти сме чували израза, че човек трябва да помни откъде идва, за да знае накъде отива.

Мнение

 

Човек започва да се изгражда като такъв още от най-ранна детска възраст. Семейството и обществото имат много голямо значение за ценностните качества, които ще притежава човек. Възпитанието и моралът зависят и от обкръжаващата среда и от много други фактори.

Мнение

 

Обучението по природни науки е на най-доброто ниво от всички училища в областта и за това говорят резултатите от олимпиади и състезания на национални нива. Развива се интереса на учениците към природните науки и техните приложения, като необходима основа за бъдеща реализация.

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград