• A-
  • A
  • A+

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

dsc03489 1

Методическо обединение Български език и литература

 

     Български език и литература е основен учебен предемет, задължително матуритетен, което налага на учителите от методическото обединение да поддържат високо ниво на професионализъм и отлично  усвояване на материала от учениците, включен в учебната програма по предмета. Учителите по български език и литература в ПМГ „Акад. С. Корольов" – Благоевград  са висококвалифицирани преподаватели, с ясното съзнание, че трябва да формират сериозна функционална грамотност у ученците си.

 

  І. ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 1. Катя Въчкова – старши учител,  3 ПКС

 2. Росилора Терзиева – Чочева – старши учител, 5 ПКС

 3. Мария Стоева – старши учител, 3 ПКС

 4. Мария Чолакова – старши учител, 3 ПКС

 5. Ирена Сандева – учител, 4 ПКС

 6. Камелия Александрова - учител, 5 ПКС и докторска степен.

Всички учители от обединението имат образователна степен „Магистър" и непрекъснато повишават квалификацията си.

 

 ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ в работата на Методическото обединение

 

1. Повишаване качеството на обучението и подготовка на учениците
2. Повишаване квалификацията на учителите на училищно ниво
3. Достойно представяне на учениците на НВО, ДЗИ, състезания, олимпиади и др.
4. Подобряване взаимодействията с родителите на учениците, застрашени от отпадане от училище

 

 ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 

1. Усвояване на учебното съдържание според Държавните образователни изисквания
2. Провеждане на квалификационни форми на училищно и извънучилищно ниво, с цел подобряване методиката на преподаване, проверка и оценка на знанията
3. Формиране на положително отношение към общочовешки ценности и стимулиране на техните прояви и добродетели
4. Интерактивно ориентирано обучение по български език и литература. Компютърът в обучението. Използване на интернет. Работа с проекти, есета по литература за участие в конкурси, състезания и др.
5. Формиране на способности за реципиране на различни по вид и жанр текстове. Умения за извличане на необходимата информация, развиване на езикова култура и поведенчески маниери при общуване в официална и неофициална среда. Развиване на познавателните способности на учениците и изграждане на индивидуален стил на мислене чрез разкриване на причинно-следствени връзки, логическа мисъл по различни литературни и свързани с четенето изобщо въпроси.

 6. Задълбочаване на междупредметните връзки и прилагане на единни педагогически изисквания към учениците при подготовката им за постигане на необходимите професионални компетенции и покриване на ДОИ.

 

Работа по проекти

 

1. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", 7. клас  – ръководител Ирена Сандева

     Благодарение на придобитите знания по български език и литература нашите ученици ежегодно се класират на първо или второ място в областта  на НВО и на ДЗИ по предмета.  Учениците ни достигат и до националния кръг на олимпиадата по БЕЛ, където отново заемат първите места.

     Благодарение на придобитите знания, нашите ученици стават добри журналисти, подготвени за различни дебати млади хора, които оправдават усилията на преподавателите от МО по БЕЛ. Подкрепяни от своите учители, изкушените от магията на слово участват с лично творчество в редица литературни конкурси, публикуват свои текстове в периодичните издания, а някои от тях имат вече и първите си издадени книги.

 

Търсене в сайта:

За връзка с нас

 

Училищното настоятелство обявява кампания за набиране на средства за участие в състезания на ученици от ПМГ "Акад. Сергей Корольов"

IBAN: BG05IABG74581000914001
BIC: IABGBGSF, ASSET BANK, Благоевград